سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک

مفهوم سلامت الکترونيک:

 کاهش هزينه هاي خدمات بهداشت و درمان و نيز ارايه خدمات بهداشت و درمان با کيفيت به يک اولويت جهاني تبديل شده است. فناوري و اتوماسيون، عامل بالقوهاي براي کاهش اين هزينه ها است؛ بنابراين خدمات بهداشت و درمان به وسيله فرهنگ ها، سنت ها، مکانيسم هاي پرداخت و انتظارات بيماران شکل داده ميشود.

استراتژي هاي ملي نيز با هدف توسعه زيرساخت اطلاعاتي پزشکي در مناطق مختلف دنيا همچون ايالات متحده، استراليا و اروپا درحال شکل گيري است. هدف همگي آنها بهبود کيفيت، ايمني و کارآيي مراقبت از بيمار است. اين استراتژيها بر اهميت استانداردها و سياستگذاري ها برای اطمينان از امنيت داده ها و انجام درست اين تعاملات تاکيد دارند.

سلامت الکترونيک يک اصطلاح بسيار گسترده اي است که شامل فعاليتهاي مختلف مربوط به استفاده از فناوري ها و زيرساخت هاي تجارت الکترونيکي است که مهمترين آنها اينترنت است که به منظور تسهيل ارايه خدمات بهداشت و درمان استفاده ميشود. سازمان بهداشت جهاني در سال ۲۰۰۳، سلامت الکترونيک را به عنوان "نفوذ فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور اتصال ارايه دهندگان، بيماران و دولت ها؛ به منظور آموزش و اطلاع رساني به متخصصان خدمات بهداشت و درمان، مديران و گيرندگان خدمات؛ به منظور برانگيختن نوآوري در ارايه مراقبت و مديريت سيستم بهداشتي و به منظور بهبود سيستم خدمات بهداشت و درمان است"، تعريف مي کند.

 تعريف جامع تر سلامت الکترونيک به ادغام کردن خدمات بهداشت و درمان، کسب وکار و رويکردهاي فني نياز دارد، از اين رو سلامت الکترونيک را  به عنوان يک رشته درحال ظهور از اشتراک انفورماتيک پزشکي، فناوري، بهداشت عمومي و کسب وکار تعريف ميکنند. بدين ترتيب، سلامت الکترونيک شامل ارايه خدمات بهداشتي و اطلاعات بهداشتي از طريق اينترنت و ديگر فناوري هاي تجارت الکترونيکي مرتبط است. سلامت الکترونيک را ميتوان به ابزاري تشبيه کرد که پردازش، تشريک و انتقال اطلاعات و داده ها را در کليه گروه هاي کاربران شامل بيماران، متخصصان سلامت و روابط مديريتي سلامت را تسهيل ميکند. اين ابزار عبارتند از وبسايت هاي اطلاعات سلامت، پرونده هاي سلامت الکترونيک، سيستم هاي رزرو، سيستم هاي گرفتن عکس ديجيتالي و تشريک آنها، گيرنده هاي داده هاي بيولوژيکي و نقش اين ابزار در تسهيل تعاملات نه تنها بين گروههاي متنوع، بلکه بين انواع اطلاعات است.

برخي از اهداف سلامت الکترونيک عبارتند از:

۱ - کارآيي:

 يکي از نويدهاي سلامت الکترونيک، افزايش کارآيی در خدمات بهداشت و درمان، در نتيجه کاهش هزينه ها است. يکي از راههاي ممکن براي کاهش هزينه ها اجتناب از تشخيص تکراري يا غيرضروري يا مداخلات درماني، از طريق امکانات ارتباطي پيشرفته بين موسسات خدمات بهداشت و درمان و از طريق درگيري (مشارکت) بيمار است. اينترنت به طور طبيعي به عنوان وسيله اي براي رسيدن به اين هدف به سلامت الکترونيک، خدمت ميکند.

۲ - کيفيت مراقبت:

 يک گيرنده خدمات که از آموزش بالاتري برخوردار است (به عنوان يک نتيجه از جنبه هاي اطلاعاتي سلامت الکترونيک) ميتواند ارتباط موثرتري با ارايه دهنده خدمات برقرار کند که به نوبه خود، منجر به درک بهتر و بهبود کيفيت مراقبت ميشود.

۳ - مبتني بر شواهد:

 مداخلات سلامت الکترونيک بايد مبتني بر شواهد باشد؛ به اين معني که اثربخشي و کارآييشان بايد از طريق ارزيابي دقيق علمي و باتوجه به سابقه مورد، ثابت شود. وبسايت امکان دسترسي به موقع به چنين شواهدي را تسهيل ميکند و در نتيجه امکان حمايت لازم براي تشخيص يا تصميم گيري در مورد درمان را ايجاد ميکند. 

۴ -توانمندسازي گيرندگان خدمات و بيماران:

با ايجاد پايگاههاي دانش پزشکي و پروندههاي الکترونيکي شخصي در دسترس براي دريافتکنندگان (گيرندگان) خدمات از طريق اينترنت، سلامت الکترونيک راههاي جديدي براي پزشکي بيمارمحور، توانايي آموزش بيمار ايجاد ميکند و در نتيجه باعث افزايش احتمال آگاهي و رضايت بيشتر انتخاب بيمار ميشود.

۵ - آموزش پزشکان:

 آموزش پزشکان و گيرندگان خدمات از طريق منابع آنلاين اين کار را براي آنها آسان تر ميکند، همچنين گيرندگان خدمات را با آخرين تحولات در زمينه پزشکي آشنا  ميکند. اين به نوبه خود، به احتمال زياد تاثير مثبتي روي کيفيت مراقبت در مقابل استفاده از آخرين درمانهاي پزشکي و پروتکلهاي پيشگيري دارد.

۶ - گسترش حوزه خدمات بهداشت و درمان:

توسعه حوزه خدمات بهداشت و درمان فراتر از مرزهاي مرسوم آن، در مفهوم جغرافيايي و نيز مفهوم ادراکي منجر به فراهمکردن شيوه هايي مانند پزشکي از راه دور و اتاق عمل مجازي شده است که هر دو در ارايه خدمات بهداشت و درمان در جايي که ممکن است ارايه خدمات بهداشت و درمان مشکل يا غيرممکن باشد ارزشمند هستند.

۷ –اخلاقيات:

سلامت الکترونيک شامل اشکال جديد تعامل بين بيمار و پزشک است و چالش هاي جديد اخلاقي مانند فعاليتهاي پزشکي آنلاين، رضايت بيمار، مسايل حفظ حريم خصوصي و امنيت را مطرح ميکند. با اين حال، اين از ويژگي اصلي سلامت الکترونيک نيست، بلکه يکي از ويژگيهاي فناوري اينترنت است که پايه و اساسي براي تمام طرحهاي کسب وکار الکترونيکي است. بنابراين، سلامت الکترونيک همراه با دولت الکترونيکي، بيمه الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، تامين مالي الکترونيکي و فروش الکترونيکي بايد همه به اين مسايل اخلاقي معتقد باشند. با توجه به ماهيت خدمات بهداشت و درمان، اين مسايل ميتوانند اهميت بيشتري داشته باشند.

۸ – برابري:

ارايه خدمات بهداشت و درمان عادلانه تر، يکي از اهداف سلامت الکترونيک است. اگر سلامت الکترونيک به طور نادرست پياده سازي و استفاده شود، ممکن است شکاف عميقي بين فقرا و اغنيا ايجاد شود؛ از اين رو به يک چارچوب قوي براي اطمينان از پياده سازي صحيح  طرح هاي سلامت الکترونيک نياز است. بعضي از مسايل کليدي براي برابري حول دسترسي وسيع و آشنايي با فناوري  مي چرخد.

 

 مزاياي سلامت الکترونيک عبارتند از:

• ايجاد ارتباطات گسترده تر و پوشش جغرافيايي بيشتر؛

• شناسايي سريعتر بيماريها؛

• معالجه و پيشگيري از بيماريها؛

• افزايش تعامل بين پزشک و بيمار؛

• واکنشهاي سريعتر برای درمان؛

• ايجاد يک فضاي رقابتي سالم بين عوامل دستاندرکار بهداشتي و خدمات دهندگان اين بخش؛

• ارايه خدمات بهداشتي - درماني مناسب

• ايجاد ارتباط منطقي بين متخصصين و شهروندان بدون محدوديتهاي مکاني و زماني

 

نتیجه گیری:

با توجه به مواردی که گفته شد در میبابیم که سلامت الکترونیک یک مبحث بسیار مهم در زمینه پزشکی و درمان می باشد از این رو گروه پشتیبانی سامانه کیمیا ویزیت تمام تلاش خود را برای ارائه امکانات هرچه بهتر و بیشتر سلامت الکترونیک خواهد کرد.

در پایان صمیمانه تشکر میکنیم و درخواست میکنیم پیشنهادات خود را از طریق قسمت تماس با ما و یا به صورت ثبت نظر در همین بخش ارسال فرمایید.

پرسش خود را مطرح کنید:

CAPTCHA code