مهیار محمدی فرد

مهیار محمدی فرد

سونوگرافی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر مهیار محمدی فرد در کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1399/01/14 17:00:00 - 21:00:00 2 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/16 17:00:00 - 21:00:00 2 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/17 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/18 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/19 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/20 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/23 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/24 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/25 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/26 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/27 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/01/28 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/30 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/31 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/02/01 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/02/02 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/02/03 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/02/04 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/02/06 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/02/07 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا