شمیلا نوری

شمیلا نوری

دکترای علوم آزمایشگاهی

متخصص دانشگاه شهید بهشتی - موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر

دکترای علوم آزمایشگاهی

تنها آزمایشگاه فوق تخصصی کودکان در ایران

دریافت نوبت دکتر شمیلا نوری در آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1400/01/29 06:30:00 - 21:00:00 20 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/01/30 06:30:00 - 21:00:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/01/31 06:30:00 - 21:00:00 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/02/01 06:30:00 - 21:00:00 20 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/02/02 06:30:00 - 21:00:00 20 رزرو نوبت
شنبه 1400/02/04 06:30:00 - 21:00:00 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/02/05 06:30:00 - 21:00:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا