علیرضا دادپور
کلینیک آزمایشی

کلینیک آزمایشی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دریافت نوبت دکتر علیرضا دادپور در کلینیک آزمایشی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1399/10/27 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/10/30 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/01 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/11 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/14 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/15 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/18 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/21 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/25 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/28 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/29 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/12/02 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/12/05 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/12/06 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/12/09 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/12/12 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/12/13 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/12/16 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/12/19 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/12/20 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/12/23 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/12/26 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/12/27 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/01/03 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/01/04 18:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/01/07 18:00:00 - 20:00:00 30 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا