المیرا بهاری

المیرا بهاری

دکترای دندانپزشکی

جراح-دندان پزشک دارای فلوشیپ زیبایی از دانشگاه شهید بهشتی پروتز ثابت و متحرک.درمان ریشه.ترمیم.بلیچینگ.ونیر کامپوزیت.لمینیت.ایمپلنت.اطفال پارس آباد خیابان پزشکان طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور تلفن تماس 04532785059

مطب دندان پزشکی دکتر المیرا بهاری

● پروتز ثابت و متحرک.درمان ریشه.ترمیم.بلیچینگ.ونیر کامپوزیت.لمینیت.ایمپلنت.اطفال ● (دارای فلونشیپ زیبایی از دانشگاه شهید بهشتی) ☆☆آدرس:پارس آباد خیابان پزشکان طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور تلفن تماس مطب 04532785059

دریافت نوبت دکتر المیرا بهاری در مطب دندان پزشکی دکتر المیرا بهاری


تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1399/07/08 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 09:00:00 - 10:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 10:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 11:00:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 12:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 13:00:00 - 14:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 16:00:00 - 17:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 10:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 11:00:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 12:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/07/10 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/07/13 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/14 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا