المیرا بهاری

المیرا بهاری

دکترای دندانپزشکی

جراح-دندان پزشک دارای فلوشیپ زیبایی از دانشگاه شهید بهشتی پروتز ثابت و متحرک.درمان ریشه.ترمیم.بلیچینگ.ونیر کامپوزیت.لمینیت.ایمپلنت.اطفال پارس آباد خیابان پزشکان طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور تلفن تماس 04532785059

مطب دندان پزشکی دکتر المیرا بهاری

● پروتز ثابت و متحرک.درمان ریشه.ترمیم.بلیچینگ.ونیر کامپوزیت.لمینیت.ایمپلنت.اطفال ● (دارای فلونشیپ زیبایی از دانشگاه شهید بهشتی) ☆☆آدرس:پارس آباد خیابان پزشکان طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور تلفن تماس مطب 04532785059

دریافت نوبت دکتر المیرا بهاری در مطب دندان پزشکی دکتر المیرا بهاری


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1399/11/02 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 10:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 11:00:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 12:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 09:00:00 - 10:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 10:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 11:00:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 12:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 13:00:00 - 14:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 16:00:00 - 17:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 10:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 11:00:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 12:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا