المیرا بهاری

المیرا بهاری

دکترای دندانپزشکی

جراح-دندان پزشک دارای فلوشیپ زیبایی از دانشگاه شهید بهشتی پروتز ثابت و متحرک.درمان ریشه.ترمیم.بلیچینگ.ونیر کامپوزیت.لمینیت.ایمپلنت.اطفال پارس آباد خیابان پزشکان طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور تلفن تماس 04532785059

مطب دندان پزشکی دکتر المیرا بهاری

● پروتز ثابت و متحرک.درمان ریشه.ترمیم.بلیچینگ.ونیر کامپوزیت.لمینیت.ایمپلنت.اطفال ● (دارای فلونشیپ زیبایی از دانشگاه شهید بهشتی) ☆☆آدرس:پارس آباد خیابان پزشکان طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور تلفن تماس مطب 04532785059

دریافت نوبت دکتر المیرا بهاری در مطب دندان پزشکی دکتر المیرا بهاری


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1400/06/27 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1400/06/27 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 10:00:00 - 11:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 11:00:00 - 12:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 12:00:00 - 13:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 09:00:00 - 10:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 10:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 11:00:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 12:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 13:00:00 - 14:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 16:00:00 - 17:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 09:00:00 - 10:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 10:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 11:00:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 12:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 13:00:00 - 14:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 16:00:00 - 17:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 17:00:00 - 18:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 18:00:00 - 19:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 19:00:00 - 20:00:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/01 20:00:00 - 21:00:00 1 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا