دکتر تست
کلینیک تست

کلینیک تست

داخلی

تخصص ها

  • داخلی  داخلی

دریافت نوبت دکتر دکتر تست در کلینیک تست


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1398/06/11 04:00:00 - 16:00:00 0 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/04/25 12:00:00 - 15:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/04/26 12:00:00 - 15:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/04/27 12:00:00 - 15:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/04/29 07:15:00 - 09:15:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/04/29 10:00:00 - 21:00:00 5 رزرو نوبت
شنبه 1398/04/29 14:30:00 - 20:45:00 5 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 12:00:00 - 15:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 13:15:00 - 14:15:00 6 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 12:00:00 - 15:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا