آزاده تمیزی

آزاده تمیزی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

مطب دکتر تمیزی

مطب دکتر تمیزی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

دریافت نوبت دکتر آزاده تمیزی در مطب دکتر تمیزی


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1399/08/05 16:30:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/08/08 16:30:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 16:30:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا