آزاده تمیزی

آزاده تمیزی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

مطب دکتر تمیزی

مطب دکتر تمیزی

زنان و زایمان و نازایی

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

دریافت نوبت دکتر آزاده تمیزی در مطب دکتر تمیزی


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1398/08/23 16:45:00 - 19:45:00 20 رزرو نوبت
شنبه 1398/08/25 16:45:00 - 19:45:00 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/08/26 16:45:00 - 19:45:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/08/28 16:45:00 - 19:45:00 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/08/29 16:45:00 - 19:45:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا