سید غلامرضا مرتضوی مقدم

سید غلامرضا مرتضوی مقدم

فوق تخصص ریه

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم - فوق تخصص ریه - اسپیرومتری - برونکوسکوپی

مطب دکتر مرتضوی مقدم

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم - فوق تخصص ریه بزرگسالان - اسپیرومتری - برونکوسکوپی

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم در مطب دکتر مرتضوی مقدم


تاریخ ساعت نوبت خالی
چهارشنبه 1398/11/02 16:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/11/03 16:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/11/05 16:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/11/06 16:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا