افسانه لطیفی

افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

افسانه لطیفی کارشناس مامایی، مراقبتهای پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان، بهداشت مادر و تنظیم خانواده

مطب مامایی افسانه لطیفی

مطب مامایی افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

خدمات پیش از بارداری و بارداری و پس از زایمان. تنظیم خانواده. بهداشت مادر

دریافت نوبت دکتر افسانه لطیفی در مطب مامایی افسانه لطیفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1399/12/12 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/12/13 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/12/14 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
شنبه 1399/12/16 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا