افسانه لطیفی

افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

افسانه لطیفی کارشناس مامایی، مراقبتهای پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان، بهداشت مادر و تنظیم خانواده

مطب مامایی افسانه لطیفی

مطب مامایی افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

خدمات پیش از بارداری و بارداری و پس از زایمان. تنظیم خانواده. بهداشت مادر

دریافت نوبت دکتر افسانه لطیفی در مطب مامایی افسانه لطیفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1399/01/14 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/16 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/17 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/18 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/19 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/20 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/23 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/24 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/25 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/26 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/27 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/01/28 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/30 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/31 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/02/01 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/02/02 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/02/03 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/02/04 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا