افسانه لطیفی

افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

افسانه لطیفی کارشناس مامایی، مراقبتهای پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان، بهداشت مادر و تنظیم خانواده

مطب مامایی افسانه لطیفی

مطب مامایی افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

خدمات پیش از بارداری و بارداری و پس از زایمان. تنظیم خانواده. بهداشت مادر

دریافت نوبت دکتر افسانه لطیفی در مطب مامایی افسانه لطیفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1399/09/06 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
شنبه 1399/09/08 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/09/09 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/09/10 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/09/11 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا