افسانه لطیفی

افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

افسانه لطیفی کارشناس مامایی، مراقبتهای پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان، بهداشت مادر و تنظیم خانواده

مطب مامایی افسانه لطیفی

خدمات پیش از بارداری و بارداری و پس از زایمان. تنظیم خانواده. بهداشت مادر

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر افسانه لطیفی در مطب مامایی افسانه لطیفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1398/09/02 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/09/03 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/09/04 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/09/05 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/09/06 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/09/07 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا