افسانه لطیفی

افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

افسانه لطیفی کارشناس مامایی، مراقبتهای پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان، بهداشت مادر و تنظیم خانواده

مطب مامایی افسانه لطیفی

مطب مامایی افسانه لطیفی

کارشناس مامایی

خدمات پیش از بارداری و بارداری و پس از زایمان. تنظیم خانواده. بهداشت مادر

دریافت نوبت دکتر افسانه لطیفی در مطب مامایی افسانه لطیفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1400/05/09 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/05/10 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/05/11 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/05/12 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/05/13 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا