کیمیا ویزیت - دریافت نوبت دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت دکترای تخصصی روانشناسی بالینی


توانبخشی نورسای

توانبخشی نورسای

توانبخشی نورسای، گفتار درمانی، کاردرمانی، کار درمانی، روانشناسی، اصفهان، زبان و گفتار، لکنت، سکته، فلج، مشکلات عضلانی حرکتی ذهنی، کودکان، بزرگسالان، راه رفتن، رشد کودک، بازی درمانی، مشاوره، بلوغ، فرزند پروری، هوش
مینا نوری

مینا نوری

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی