کیمیا ویزیت - دریافت نوبت فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت فوق تخصص گوارش و کبد بالغین


مطب دکتر طاهره فخاریان

مطب دکتر طاهره فخاریان

نوبت دهی مطب دکتر طاهره فخاریان فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی - کولونوسکوپی
تهمینه توکلی

تهمینه توکلی

متخصص بیماریهای داخلی, فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
طاهره فخاریان

طاهره فخاریان

متخصص بیماریهای داخلی, فوق تخصص گوارش و کبد بالغین