کیمیا ویزیت - جستجوی پزشکان اعصاب و روان (روانپزشکی)

کیمیا ویزیت - جستجوی پزشکان اعصاب و روان (روانپزشکی)
مطب دکتر اسماعیلی

مطب دکتر اسماعیلی

دارای بورد تخصصی روان درمانی بیرجند، دانشیار دانشگاه، روانپزشکی، مشاوره، خانواده درمانی، زوج درمانی، روان درمانی شناختی و درمانی، نوار مغز EEG الکترواستفالوگرانی
علی اکبر اسماعیلی

علی اکبر اسماعیلی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)