فرخنده حنفی
سونوگرافی دکتر حنفی

مطب سونوگرافی دکتر حنفی بیرجند

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر فرخنده حنفی در سونوگرافی دکتر حنفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
چهارشنبه 1400/07/28 10:00:00 - 13:00:00 9 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/07/28 17:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/29 10:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/29 17:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1400/08/01 10:00:00 - 13:00:00 9 رزرو نوبت
شنبه 1400/08/01 17:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/08/03 10:00:00 - 13:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/08/03 17:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا