کیمیا ویزیت - نوبت دکتر متخصص و فوق تخصص ارتوپدی

کیمیا ویزیت - نوبت دکتر متخصص و فوق تخصص ارتوپدی


مطب دکتر قریشی

مطب دکتر قریشی

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سید علیرضا قریشی

سید علیرضا قریشی

متخصص ارتوپدی, جراح استخوان و مفاصل