کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص رادیولوژی

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص رادیولوژی


رادیولوژی و سونوگرافی سینا

رادیولوژی و سونوگرافی سینا

انجام کلیه سونوگرافی های سیاه سفید و رنگی- انجام کلیه رادیوگرافی های سیاه سفید و رنگی- سفالومتری و پانورکس OPG